SHOP

Showing 37–48 of 416 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K871 Cang Zhu Atractylodes Rhizome 蒼朮
K804 Ce Bai Ye Biota Leaves 側柏葉
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯
K758 Chai Hu Bupleurum (Thorowax Root) 柴胡
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K119 Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum & Cinnamon Combination 柴胡桂枝湯
K122 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 柴胡清肝湯
K265 Chai Hu Shu Gan Tang Bupleurum & Cyperus Combination 柴胡疏肝湯
K124 Chai Xian Tang Bupleurum & Scute Combination 柴陷湯
K676 Chan Tui Cicada Molting 蟬蛻
K645 Che Qian Cao Plantago Leaf (Plantain) 車前草
K646 Che Qian Zi Plantago Seed (Plantain Seed) 車前子

Showing 37–48 of 416 results