SHOP

Showing 1–12 of 456 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K243 Zuo Gui Wan Cyathula & Rehmannia Formula 左歸丸
0008 Ziplock Medicine Bags Plastic Ziplock Bags for Dispensing 藥袋
K211 Zi Yin Jiang Huo Tang Phellodendron Combination 滋陰降火湯
K821 Zi Wan Aster Root 紫菀
K943 Zi Su Zi Perilla Fruit 紫蘇子
K820 Zi Su (Ye) Perilla 紫蘇
K308 Zi Shen Tong Er Tang Scute Combination 滋腎通耳湯
K210 Zi Shen Ming Mu Tang Chrysanthemum Combination 滋腎明目湯
K823 Zi Hua Di Ding Viola 紫花地丁
K204 Zi Gen Mu Li Tang Lithospermum & Oyster Shell Combination 紫根牡蠣湯
K086 Zhu Ye Shi Gao Tang Bamboo Leaves & Gypsum Combination 竹葉石膏湯
K629 Zhu Ru Bamboo Shavings 竹茹

Showing 1–12 of 456 results