SHOP

Showing 1–12 of 395 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K243 Zuo Gui Wan Cyathula & Rehmannia Formula 左歸丸
0008 Ziplock Medicine Bags Plastic Ziplock Bags for Dispensing 藥袋
K211 Zi Yin Jiang Huo Tang Phellodendron Combination 滋陰降火湯
K943 Zi Su Zi Perilla Fruit 紫蘇子
K820 Zi Su (Ye) Perilla 紫蘇
K210 Zi Shen Ming Mu Tang Chrysanthemum Combination 滋腎明目湯
K823 Zi Hua Di Ding Viola 紫花地丁
K086 Zhu Ye Shi Gao Tang Bamboo Leaves & Gypsum Combination 竹葉石膏湯
K629 Zhu Ru Bamboo Shavings 竹茹
K222 Zhu Ling Tang Polyporus Combination 豬苓湯
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子

Showing 1–12 of 395 results