SHOP

Showing 13–24 of 463 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K063 Bai Hu Jia Ren Shen Tang Ginseng & Gypsum Combination 白虎加人參湯
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K789 Bai Hua She She Cao Oldenlandia 白花蛇舌草
K591 Bai Ji Bletilla Rhizome 白及
K793 Bai Jiang Cao Patrina Thlaspi 敗醬草
K593 Bai Jie Zi White Mustard Seed 白芥子
K589 Bai Mao Gen White Wolly Grass Root 白茅根
K587 Bai Shao White Peony Root 白芍
K597 Bai Xian Pi Dictamnus Root Bark 白鮮皮
K586 Bai Zhi Angelica Root 白芷
K585 Bai Zhu Atractylodes (White) 白朮
K723 Bai Zi Ren Biota Seed 柏子仁

Showing 13–24 of 463 results