Pungent

Showing 13–24 of 93 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K781 Chen Pi Citrus Peel 陳皮
K519 Chuan Xiong Ligusticum (Cnidium) 川芎
K686 Ci Wu Jia Siberian Ginseng (Eleuthero) 刺五加
K527 Da Fu Pi Areca Peel (Betel Husk) 大腹皮
K852 Dang Gui Angelica Root (Tangkuei) 當歸
K853 Dang Gui Wei Tangkuei Tails 當歸尾
K509 Ding Xiang Clove Flower Bud 丁香
K905 Du Huo Tuhuo Angelica 獨活
K934 E Bu Shi Cao Centipeda Herb 鵝不食草
K672 E Jiao Gelatin 阿膠
K782 E Zhu Zedoaria 莪朮
K649 Fang Feng Siler (Ledebouriella Root) 防風

Showing 13–24 of 93 results