Bitter

Showing 97–108 of 114 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K923 Xie Bai Chive Bulb (Bakeri) 薤白
K644 Xing Ren Apricot Seed 杏仁
K950 Xu Duan Teasel Root 續斷
K797 Xuan Fu Hua Inula Flower 旋覆花
K554 Xuan Shen Figwort Root 玄參
K553 Yan Hu Suo Corydalis 延胡索
K734 Yi Mu Cao Motherwort 益母草
K501 Yi Tiao Gen (Qian Jin Ba) Moghania Root 一條根(千斤拔)
K757 Yin Chen Hao Capillaris 茵陳蒿
K955 Yu Jin Turmeric Tuber 鬱金
K904 Ze Lan Lycopus (Bugleweed) 澤蘭
K882 Zhi Da Huang Rhubarb (Prepared) 製大黃

Showing 97–108 of 114 results