Bitter

Showing 13–24 of 114 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K835 Bu Gu Zhi Psoralea Fruit 補骨脂
K872 Cang Er Zi Cocklebur Fruit (Xanthium) 蒼耳子
K804 Ce Bai Ye Biota Leaves 側柏葉
K758 Chai Hu Bupleurum (Thorowax Root) 柴胡
K781 Chen Pi Citrus Peel 陳皮
K641 Chi Shao Red Peony 赤芍
K520 Chuan Lian Zi Toosendan Fruit (Melia) 川楝子
K725 Chuan Xin Lian Andrographis Green Chiretta 穿心蓮
K860 Chun Gen Pi Ailanthus Bark 臭椿皮
K525 Da Huang (Sheng) Rhubarb Root 大黃
K526 Da Qing Ye Isatis Leaf (Woad Leaf) 大青葉
K567 Dan Shen Salvia Root 丹參

Showing 13–24 of 114 results