SHOP

Showing 373–384 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K773 Xi Yang Shen American Ginseng Root 西洋參(粉光參)
K760 Xia Ku Cao Prunella Spike 夏枯草
K714 Xian Feng Cao Bidentis 咸豐草(鬼針草)
K612 Xian He Cao Agrimony Grass 仙鶴草
K709 Xiang Fu Nut Grass (Cyperus) 香附
K710 Xiang Ru Aromatic Madder (Elsholtzia) 香薷
K311 Xiang Sha Ping Wei San Cyperus, Cardamon & Atractylodes Formula 香砂平胃散
K239 Xiang Sheng Po Di Wan Gasping Formula 響聲破笛丸
K043 Xiao Chai Hu Tang Minor Bupleurum Combination 小柴胡湯
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K158 Xiao Feng San Tangkuei & Arctium Formula 消風散
K544 Xiao Hui Xiang Fennel 小茴香

Showing 373–384 of 465 results