Heart

Showing 1–12 of 52 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K626 Bai He Lily Bulb 百合
K723 Bai Zi Ren Biota Seed 柏子仁
K679 Ban Lan Gen Isatis Root (Woad Root) 板藍根
K654 Bei Mu (Zhe) Fritillaria Bulb 貝母(浙)
K642 Chi Xiao Dou Aduki Bean (Phaseolus) 赤小豆
K686 Ci Wu Jia Siberian Ginseng (Eleuthero) 刺五加
K525 Da Huang (Sheng) Rhubarb Root 大黃
K526 Da Qing Ye Isatis Leaf (Woad Leaf) 大青葉
K567 Dan Shen Salvia Root 丹參
K795 Dan Zhu Ye Lophatherum 淡竹葉
K852 Dang Gui Angelica Root (Tangkuei) 當歸
K853 Dang Gui Wei Tangkuei Tails 當歸尾

Showing 1–12 of 52 results