Sweet

Showing 25–36 of 98 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K841 Fan Xie Ye Senna Leaf 番瀉葉
K649 Fang Feng Siler (Ledebouriella Root) 防風
K755 Fu Ling Poria 茯苓
K930 Fu Pen Zi Rubus (Chinese Raspberry) 覆盆子
K756 Fu Shen Poria Spirit (Fushen) 茯神
K771 Fu Xiao Mai Wheat (Levis) 浮小麥
K609 Gan Cao Licorice Root 甘草
K856 Ge Gen Pueraria Root (Kudzu Root) 葛根
K707 Gou Qi Zi Lycium Fruit ( Wolfberry/Goji) 枸杞子
K819 Gou Teng Gambir 鉤藤
K896 Gu Jing Cao Eriocaulis (Pipewort Flower) 穀精草
K764 Gua Lou Ren Trichosanthes Seed 栝樓仁

Showing 25–36 of 98 results