Sweet

Showing 13–24 of 98 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K645 Che Qian Cao Plantago Leaf (Plantain) 車前草
K646 Che Qian Zi Plantago Seed (Plantain Seed) 車前子
K642 Chi Xiao Dou Aduki Bean (Phaseolus) 赤小豆
K521 Chuan Qi/San Qi Notoginseng Root 川七(三七)
K704 Da Zao Jujube 大棗
K795 Dan Zhu Ye Lophatherum 淡竹葉
K852 Dang Gui Angelica Root (Tangkuei) 當歸
K853 Dang Gui Wei Tangkuei Tails 當歸尾
K944 Dang Shen Codonopsis Root 黨參
K622 Di Gu Pi Lycium Root Bark 地骨皮
K614 Dong Gua Zi Benincasa 冬瓜子
K655 Du Zhong Eucommia 杜仲

Showing 13–24 of 98 results