Liver

Showing 13–24 of 123 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K641 Chi Shao Red Peony 赤芍
K520 Chuan Lian Zi Toosendan Fruit (Melia) 川楝子
K521 Chuan Qi/San Qi Notoginseng Root 川七(三七)
K519 Chuan Xiong Ligusticum (Cnidium) 川芎
K860 Chun Gen Pi Ailanthus Bark 臭椿皮
K525 Da Huang (Sheng) Rhubarb Root 大黃
K567 Dan Shen Salvia Root 丹參
K852 Dang Gui Angelica Root (Tangkuei) 當歸
K853 Dang Gui Wei Tangkuei Tails 當歸尾
K624 Di Long Earthworm 地龍
K623 Di Yu Sanguisorba Root 地榆
K905 Du Huo Tuhuo Angelica 獨活

Showing 13–24 of 123 results