Liver

Showing 109–120 of 123 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K737 Xu Chang Qing Paniculate Swallowwort Root 徐長卿
K950 Xu Duan Teasel Root 續斷
K553 Yan Hu Suo Corydalis 延胡索
K685 Ye Jiao Teng Polygonum Vine 夜交藤
K734 Yi Mu Cao Motherwort 益母草
K501 Yi Tiao Gen (Qian Jin Ba) Moghania Root 一條根(千斤拔)
K757 Yin Chen Hao Capillaris 茵陳蒿
K785 Yin Yang Huo Epimedium 淫羊藿
K955 Yu Jin Turmeric Tuber 鬱金
K584 Yu Mi Xu Cornsilk 玉米鬚
K656 Zao Jiao Ci Gleditsia Thorn 皂角刺
K904 Ze Lan Lycopus (Bugleweed) 澤蘭

Showing 109–120 of 123 results