Single Herb

Showing 1–12 of 243 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K630 Ai Ye Mugwort Leaf 艾葉
K572 Ba Ji Tian Morinda Root 巴戟天
K595 Bai Bian Dou Dolichos Nut (Hyacinth Bean) 白扁豆
K627 Bai Bu Stemona Root 百部
K588 Bai Guo Ginkgo Nut 白果
K626 Bai He Lily Bulb 百合
K789 Bai Hua She She Cao Oldenlandia 白花蛇舌草
K591 Bai Ji Bletilla Rhizome 白及
K793 Bai Jiang Cao Patrina Thlaspi 敗醬草
K593 Bai Jie Zi White Mustard Seed 白芥子
K589 Bai Mao Gen White Wolly Grass Root 白茅根
K587 Bai Shao White Peony Root 白芍

Showing 1–12 of 243 results