Neutral

Showing 1–12 of 52 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K627 Bai Bu Stemona Root 百部
K588 Bai Guo Ginkgo Nut 白果
K723 Bai Zi Ren Biota Seed 柏子仁
K847 Bei Xie Dioscorea Root (Tokoro) 萆薢
K642 Chi Xiao Dou Aduki Bean (Phaseolus) 赤小豆
K944 Dang Shen Codonopsis Root 黨參
K755 Fu Ling Poria 茯苓
K756 Fu Shen Poria Spirit (Fushen) 茯神
K609 Gan Cao Licorice Root 甘草
K707 Gou Qi Zi Lycium Fruit ( Wolfberry/Goji) 枸杞子
K896 Gu Jing Cao Eriocaulis (Pipewort Flower) 穀精草
K631 He Huan Pi Albizzia Bark 合歡皮

Showing 1–12 of 52 results