Cold

Showing 1–12 of 59 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K789 Bai Hua She She Cao Oldenlandia 白花蛇舌草
K589 Bai Mao Gen White Wolly Grass Root 白茅根
K597 Bai Xian Pi Dictamnus Root Bark 白鮮皮
K679 Ban Lan Gen Isatis Root (Woad Root) 板藍根
K654 Bei Mu (Zhe) Fritillaria Bulb 貝母(浙)
K676 Chan Tui Cicada Molting 蟬蛻
K645 Che Qian Cao Plantago Leaf (Plantain) 車前草
K646 Che Qian Zi Plantago Seed (Plantain Seed) 車前子
K520 Chuan Lian Zi Toosendan Fruit (Melia) 川楝子
K725 Chuan Xin Lian Andrographis Green Chiretta 穿心蓮
K860 Chun Gen Pi Ailanthus Bark 臭椿皮
K525 Da Huang (Sheng) Rhubarb Root 大黃

Showing 1–12 of 59 results