Slightly Bitter

Showing all 7 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K789 Bai Hua She She Cao Oldenlandia 白花蛇舌草
K608 Ban Zhi Lian Barbat Skullcap (Scute Barbata) 半枝蓮
K521 Chuan Qi/San Qi Notoginseng Root 川七(三七)
K686 Ci Wu Jia Siberian Ginseng (Eleuthero) 刺五加
K801 Jiao Gu Lan Gynostemma 絞股藍
K783 Mai Men Dong Ophiopogon 麥門冬
K503 Ren Shen Ginseng 人參

Showing all 7 results