Bland

Showing 1–12 of 13 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K795 Dan Zhu Ye Lophatherum 淡竹葉
K622 Di Gu Pi Lycium Root Bark 地骨皮
K755 Fu Ling Poria 茯苓
K756 Fu Shen Poria Spirit (Fushen) 茯神
K848 Hua Shi Talc 滑石
K675 Jin Qian Cao Lysimachia (Desmodium) 金錢草
K545 Tu Fu Ling Smilax 土茯苓
K854 Wan Dian Jin (Gang Mei Gen) Ilex Root 萬點金(崗梅根)
K714 Xian Feng Cao Bidentis 咸豐草(鬼針草)
K919 Yi Yi Ren Coix Seed 薏苡仁
K584 Yu Mi Xu Cornsilk 玉米鬚
K903 Ze Xie Alisma 澤瀉

Showing 1–12 of 13 results