SHOP

Showing 61–72 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K554 Xuan Shen Figwort Root 玄參
K709 Xiang Fu Nut Grass (Cyperus) 香附
K710 Xiang Ru Aromatic Madder (Elsholtzia) 香薷
K544 Xiao Hui Xiang Fennel 小茴香
K923 Xie Bai Chive Bulb (Bakeri) 薤白
K638 Xin Yi (Hua) Magnolia Flower 辛夷(花)
K798 Xi Xin Asarum 細辛
K773 Xi Yang Shen American Ginseng Root 西洋參(粉光參)
K760 Xia Ku Cao Prunella Spike 夏枯草
K714 Xian Feng Cao Bidentis 咸豐草(鬼針草)
K612 Xian He Cao Agrimony Grass 仙鶴草
K739 Wu Mei Mume (Plum) 烏梅

Showing 61–72 of 465 results