SHOP

Showing 37–48 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K792 Yu Xing Cao Houttuynia 魚腥草
K267 Yu Quan Wan Trichosanthes & Pueraria Formula (Jade Source) 玉泉丸
K080 Yu Ping Feng San Astragalus & Siler Formula (Jade Windscreen) 玉屏風散
K079 Yu Nu Jian Rehmannia & Gypsum Combination 玉女煎
K584 Yu Mi Xu Cornsilk 玉米鬚
K955 Yu Jin Turmeric Tuber 鬱金
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K785 Yin Yang Huo Epimedium 淫羊藿
K216T Yin Qiao San (Tablet) Lonicera & Forsythia Formula Tablets 銀翹散
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K757 Yin Chen Hao Capillaris 茵陳蒿

Showing 37–48 of 465 results