SHOP

Showing 361–372 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K932 Bing Lang Betel Nut (Areca Seeds) 檳榔
K582 Bei Sha Shen Glehnia Root (Fritillaria) 北沙參
K654 Bei Mu (Zhe) Fritillaria Bulb 貝母(浙)
K264 Bao He Wan Citrus & Cratagus Formula 保和丸
K608 Ban Zhi Lian Barbat Skullcap (Scute Barbata) 半枝蓮
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinella Combination 半夏瀉心湯
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinella & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K078 Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang Pinella & Gastrodia Combination 半夏白朮天麻湯
K607 Ban Xia Pinellia Rhizome 半夏
K679 Ban Lan Gen Isatis Root (Woad Root) 板藍根
K047 Bai Zi Ren Wan Biota & Cyathula Formula 柏子仁丸
K585 Bai Zhu Atractylodes (White) 白朮

Showing 361–372 of 389 results