SHOP

Showing 361–372 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K223 Dao Chi San Rehmannia & Clematis Armandi Formula 導赤散
K281 Dang Gui Yin Zi Tangkuei & Tribulus Combination 當歸飲子
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯
K206 Dang Gui Shao Yao San Tangkuei & Peony Formula 當歸芍藥散
K208 Dang Gui Nian Tong Tang Tangkuei & Anamarrhena Combination 當歸拈痛湯
K302 Dang Gui Liu Huang Tang Tangkuei & Six Yellow Combination 當歸六黃湯
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K031 Da Chai Hu Tang Major Bupleurum Combination 大柴胡湯
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K124 Chai Xian Tang Bupleurum & Scute Combination 柴陷湯

Showing 361–372 of 389 results