SHOP

Showing 13–24 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K031 Da Chai Hu Tang Major Bupleurum Combination 大柴胡湯
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K124 Chai Xian Tang Bupleurum & Scute Combination 柴陷湯
K265 Chai Hu Shu Gan Tang Bupleurum & Cyperus Combination 柴胡疏肝湯
K122 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 柴胡清肝湯
K119 Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum & Cinnamon Combination 柴胡桂枝湯
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯
K206 Dang Gui Shao Yao San Tangkuei & Peony Formula 當歸芍藥散
K208 Dang Gui Nian Tong Tang Tangkuei & Anamarrhena Combination 當歸拈痛湯
K302 Dang Gui Liu Huang Tang Tangkuei & Six Yellow Combination 當歸六黃湯

Showing 13–24 of 389 results