SHOP

Showing 13–24 of 506 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K248 Bu Yang Huan Wu Tang Astragalus & Peony Combination 補陽還五湯
K309 Bei Xie Fen Qing San Tokoro Combination 萆薢分清散
K264 Bao He Wan Citrus & Cratagus Formula 保和丸
K135 Bao Chan Wu You Fang Tangkuei & Parsley Combination 保產無憂方
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinella Combination 半夏瀉心湯
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinella & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K031 Da Chai Hu Tang Major Bupleurum Combination 大柴胡湯
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K124 Chai Xian Tang Bupleurum & Scute Combination 柴陷湯
K265 Chai Hu Shu Gan Tang Bupleurum & Cyperus Combination 柴胡疏肝湯

Showing 13–24 of 506 results