SHOP

Showing 361–372 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K739 Wu Mei Mume (Plum) 烏梅
K319 Wu Mei Wan Mume Formula 烏梅丸
K050 Wu Pi Yin Hoelen & Areca Combination (Five Peel Decoction) 五皮飲
K263 Wu Wei Xiao Du Yin Dandelion & Wild Chrysanthemum Combination 五味消毒飲
K568 Wu Wei Zi Schisandra Fruit 五味子
K736 Wu Yao Lindera Root 烏藥
K157 Wu Yao Shun Qi San Lindera Formula 烏藥順氣散
K650 Wu Zhu Yu Evodia Fruit 吳茱萸
K102 Wu Zhu Yu Tang Evodia Combination 吳茱萸湯
K134 Xi Gan Ming Mu San Gardenia & Vitex Combination 洗肝明目散
K877 Xi Xian Cao Siegesbeckia Plant 豨薟草
K798 Xi Xin Asarum 細辛

Showing 361–372 of 465 results