Hot

Showing all 4 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K800 Gan Jiang Dried Ginger 乾薑
K657 Gao Liang Jiang Galangal Rhizome 高良薑
K620 Rou Gui (Gui Pi) Cinnamon Bark 肉桂(桂皮)
K650 Wu Zhu Yu Evodia Fruit 吳茱萸

Showing all 4 results