Triple Energisers

Showing all 3 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K758 Chai Hu Bupleurum (Thorowax Root) 柴胡
K709 Xiang Fu Nut Grass (Cyperus) 香附
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子

Showing all 3 results