Small Intestine

Showing all 10 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K789 Bai Hua She She Cao Oldenlandia 白花蛇舌草
K642 Chi Xiao Dou Aduki Bean (Phaseolus) 赤小豆
K520 Chuan Lian Zi Toosendan Fruit (Melia) 川楝子
K725 Chuan Xin Lian Andrographis Green Chiretta 穿心蓮
K527 Da Fu Pi Areca Peel (Betel Husk) 大腹皮
K795 Dan Zhu Ye Lophatherum 淡竹葉
K614 Dong Gua Zi Benincasa 冬瓜子
K946 Ji Nei Jin Gallus 雞內金
K557 Mu Tong Clematis Armandi (Akebia) 木通
K714 Xian Feng Cao Bidentis 咸豐草(鬼針草)

Showing all 10 results