Pericardium

Showing all 6 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K758 Chai Hu Bupleurum (Thorowax Root) 柴胡
K519 Chuan Xiong Ligusticum (Cnidium) 川芎
K567 Dan Shen Salvia Root 丹參
K819 Gou Teng Gambir 鉤藤
K869 Pu Huang Bulrush (Cattail Pollen) 蒲黃
K825 Pu Huang Tan Bulrush (Black) 蒲黃炭

Showing all 6 results