Lung

Showing 1–12 of 95 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K627 Bai Bu Stemona Root 百部
K588 Bai Guo Ginkgo Nut 白果
K626 Bai He Lily Bulb 百合
K591 Bai Ji Bletilla Rhizome 白及
K593 Bai Jie Zi White Mustard Seed 白芥子
K589 Bai Mao Gen White Wolly Grass Root 白茅根
K586 Bai Zhi Angelica Root 白芷
K607 Ban Xia Pinellia Rhizome 半夏
K608 Ban Zhi Lian Barbat Skullcap (Scute Barbata) 半枝蓮
K654 Bei Mu (Zhe) Fritillaria Bulb 貝母(浙)
K582 Bei Sha Shen Glehnia Root (Fritillaria) 北沙參
K922 Bo He Mint 薄荷

Showing 1–12 of 95 results