Bladder

Showing 1–12 of 27 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K589 Bai Mao Gen White Wolly Grass Root 白茅根
K847 Bei Xie Dioscorea Root (Tokoro) 萆薢
K520 Chuan Lian Zi Toosendan Fruit (Melia) 川楝子
K625 Di Fu Zi Kochia Fruit 地膚子
K624 Di Long Earthworm 地龍
K905 Du Huo Tuhuo Angelica 獨活
K649 Fang Feng Siler (Ledebouriella Root) 防風
K879 Fang Ji (Fen) Stephania Tetrandra 粉防己
K931 Gao Ben Ligusticum (Lovage Root) 藁本
K744 Gui Zhi Cinnamon Twig 桂枝
K848 Hua Shi Talc 滑石
K571 Hua Shi Cao Orthosiphon 化石草

Showing 1–12 of 27 results