SHOP

Showing 505–516 of 535 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K718 Zhen Zhu Fen Mother of Pearl (Shell) 珍珠粉
K247 Zheng Gu Zi Jin Dan Calamus & Carthamus Formula 正骨紫金丹
K109 Zhi Bai Di Huang Wan Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula 知柏地黃丸
K109T Zhi Bai Di Huang Wan (Tablet) Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Tablets 知柏地黃丸
K882 Zhi Da Huang Rhubarb (Prepared) 製大黃
K688 Zhi Gan Cao Licorice (Prepared) 炙甘草
K112 Zhi Gan Cao Tang Licorice Combination 炙甘草湯
KBT1750 Zhi Gan Cao Tang Tablet (KPC Chinese label) Licorice Combination (KPC Chinese label) 炙甘草湯(港香蘭)
K702 Zhi Ke Aurantium Fruit 枳殼
K667 Zhi Mu Anemarrhena Rhizome 知母
K701 Zhi Shi Citrus Aurantium 枳實
K064 Zhi Sou San Piatycodon & Schizonepeta Formula 止嗽散

Showing 505–516 of 535 results