SHOP

Showing 481–492 of 506 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K109T Zhi Bai Di Huang Wan (Tablet) Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Tablets 知柏地黃丸
K882 Zhi Da Huang Rhubarb (Prepared) 製大黃
K688 Zhi Gan Cao Licorice (Prepared) 炙甘草
K112 Zhi Gan Cao Tang Licorice Combination 炙甘草湯
KBT1750 Zhi Gan Cao Tang Tablet (KPC Chinese label) Licorice Combination (KPC Chinese label) 炙甘草湯(港香蘭)
K702 Zhi Ke Aurantium Fruit 枳殼
K667 Zhi Mu Anemarrhena Rhizome 知母
K701 Zhi Shi Citrus Aurantium 枳實
K064 Zhi Sou San Piatycodon & Schizonepeta Formula 止嗽散
K110 Zhi Zhuo Gu Ben Wan Hoelen & Polyporus Formula 治濁固本丸
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子
K894 Zhu Dan Brisson 豬膽

Showing 481–492 of 506 results