SHOP

Showing 457–465 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K592 Bai Dou Kou Round Cardamon 白豆蔻
K627 Bai Bu Stemona Root 百部
K595 Bai Bian Dou Dolichos Nut (Hyacinth Bean) 白扁豆
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K008 Ba Wei Dai Xia Fang Tangkuei & Eight Herb Formula 八味帶下方
K572 Ba Ji Tian Morinda Root 巴戟天
K084 An Zhong San Fennel & Galanga Formula 安中散
K630 Ai Ye Mugwort Leaf 艾葉

Showing 457–465 of 465 results