SHOP

Showing 361–372 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K026 San Bi Tang Tuhuo & Astragalus Combination 三痹湯
K221 Run Chang Wan Linum & Rhubarb Combination 潤腸丸(湯)
K019 Ren Shen Yang Ying Tang Ginseng & Rehmannia Combination 人參養榮湯
K017 Ren Shen Bai Du San Ginseng & Mentha Formula 人參敗毒散
K165 Qing Zao Jiu Fei Tang Eriobotrya & Ophiopogon Combination 清燥救肺湯
K161 Qing Xin Lian Zi San Lotus Seed Formula 清心蓮子散
K162 Qing Wei San Coptis & Rehmannia Formula 清胃散
K164 Qing Shu Yi Qi San Astragalus & Atractylodes Formula 清暑益氣散
K298 Qing Shang Juan Tong Tang Ophiopogon & Asarum Combination 清上蠲痛湯
K166 Qing Shang Fang Feng Tang Siler Combination 清上防風湯
K310 Qing Qi Hua Tan Wan Pinellia & Scute Formula 清氣化痰丸
K168 Qing Fei Tang Platycodon & Fritillaria Combination 清肺湯

Showing 361–372 of 465 results