SHOP

Showing 25–36 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K199T Bu Zhong Yi Qi Tang (Tablet) Ginseng & Astragalus Combination Tablets 補中益氣湯
K206T Dang Gui Shao Yao San (Tablet) Tangkuei & Peony Formula Tablets 當歸芍藥散
K225T Du Huo Ji Sheng Tang (Tablet) Angelica Du Huo & Lorathus Combination Tablets 獨活寄生湯
K088T Fang Feng Tong Sheng San (Tablet) Siler & Platycodon Formula Tablets 防風通聖散
K823 Zi Hua Di Ding Viola 紫花地丁
K820 Zi Su (Ye) Perilla 紫蘇
K943 Zi Su Zi Perilla Fruit 紫蘇子
K821 Zi Wan Aster Root 紫菀
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K629 Zhu Ru Bamboo Shavings 竹茹
K882 Zhi Da Huang Rhubarb (Prepared) 製大黃

Showing 25–36 of 465 results